-A A +A

Organizasyonel Yapı

You are here

Readspeaker

Daire Başkanı: Ferdi Ayaydın
e-posta: ferdimetu.edu.tr

Ağ Grubu:
Misyonu: Kampus içinde ve dışında, ODTÜ öğrenci, idari ve akademik personeline, hem kendi, hem de bütün İnternet topluluğu ile aralarındaki iletişim ve etkileşim için gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ erişim olanağını sunmak ve sunulan ağ erişim hizmetinin sürekliliğini sağlamaktır.
Yöneticisi: Hüsnü Demir
e-posta: hdemirmetu.edu.tr

Enformatik Grubu:
Misyonu: ODTÜ kullanıcıları ile Türkiye'de ve dünyada ODTÜ hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcılara, elektronik ortamda çeşitli araçlar kullanarak iletişim ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri seçenekler sunmaktadır. Web araçları, elektronik listeler ve forumlar bu araçlardan en temel olanlarıdır.
Yöneticisi: Feride Erdal
e-posta: ferdalmetu.edu.tr

Bütünleşik Bilgi Sistemi Grubu:
Misyonu: ODTÜ'de eğitim, araştırma ve idari iş ve süreçlerde verimliliği, etkinliği ve memnuniyeti artırmak amacıyla, bilgiye hızlı ve güvenli erişim sağlanmasını, tekrarlı veri girişinin engellenmesi ve gereksinim duyulan veriye kaynağından erişim sağlanmasını, kurum süreçlerini desteklemek üzere bilişim sistemlerinin birlikte çalışabilirliğinin sağlanmasını ve tüm kurumsal uygulamalara tek noktadan erişim sağlanmasını hedeflemektedir.
Yöneticisi: Eylem Elif Maviş
e-posta: eekocmetu.edu.tr

Süreç ve Yönetişim Grubu:
Misyonu: Üniversitedeki ve BİDB'deki iş süreçleri yönetimi ve bilgi yönetimi faaliyetlerinin, Üniversitenin stratejik hedefleriyle, kurumsal öncelikleriyle ve birbirleriyle uyumlu/tutarlı, eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlamak üzere BT yönetişim ortamını tesis etmektir.
Yöneticisi: Bahar Şengün
e-posta: sengunmetu.edu.tr

Mali Yönetim Grubu:
Misyonu:
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın (BİDB) amaç ve hedefleri doğrultusunda; Üniversite bilişim ihtiyaçlarının (yazılım, donanım, hizmet vb.) ve BİDB içi diğer taleplerin hazırlanan planlar ve tahsis edilen kaynaklar çerçevesinde, kaynakların verimli ve etkin kullanımına özen göstererek gerçekleştirilmesinden; gerçekleştirilen harcamalarla edinilen malzeme/cihazın depolanması ve zimmetlenmesinden sorumludur. Sorumlu olduğu bu konularda ve içinde yer aldığı çalışmalarda, BİDB'nin diğer gruplarıyla olan koordinasyonu sağlar ve BİDB içinde ve gerekli durumlarda BİDB adına, Üniversite içi/dışı tüm birimlere destek verir.

Yöneticisi: Ayşegül Özsar Baytemir
e-posta: ozsarmetu.edu.tr

İdari Yazılımlar Grubu:
Misyonu: Üniversitenin idari ve yönetsel faaliyetleri için ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi ve hazır yazılım paketlerinin uygulanmasından sorumludur.
Yöneticisi: Cihan Yıldırım Yücel
e-posta: cihanymetu.edu.tr

Öğrenci Yazılımları Grubu:
Misyonu: Üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetleri için ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi ve hazır yazılım paketlerinin uygulanmasından sorumludur.
Yöneticisi: Yasemin Yalçın
e-posta: yaseminymetu.edu.tr

Kullanıcı Hizmetleri Grubu:
Misyonu: BİDB'nin etkileşimde bulunduğu kullanıcı gruplarının BİDB'nin sunduğu bilişim olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla, kullanıcılarla BİDB'nin diğer grupları arasında arayüz oluşturmayı, BİDB'nin sunduğu servisleri tanıtmayı ve servislere yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmayı, ortak kullanıma yönelik bilgisayar salonlarının idari işletimini ve teknik desteğini sağlamayı, BİDB tarafından belirlenmiş idari birimlere ve projelere bilgisayar desteği vermeyi, BİDB'nin bilgi güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalara katkıda bulunmayı, temel bilgisayar kullanımı eğitimleri vermeyi, basılı ve elektronik yayınları hazırlamayı, yerleşke genelinde kullanıma yönelik lisanslı yazılım desteği sunmayı, BİDB adına bilişim organizasyonları düzenlemeyi, son kullanıcıya ulaşabilmek amacıyla yerleşke genelinde oluşturulan bilgisayar koordinatörlüğü mekanizmasını organize etmeyi ve geliştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. 
Yöneticisi: Levent Bayram
e-posta: leventbmetu.edu.tr

Bilişim Destek Ekibi Yöneticisi: Murat Duman
e-posta: mdumanmetu.edu.tr

Teknik Destek Ekibi Yöneticisi: Ahmet Yurdakul
e-posta: ahmetmetu.edu.tr

Sistem Yönetimi Grubu:
Misyonu: Üniversitenin merkezi bilişim altyapısını oluşturan servislerin üzerinde yer aldığı sunucuların kurulumu, işletimi, bakımı, güvenliği, yedeklenmesi ve 365 gün/24 saat hizmette tutulması için gerekli donanım ve yazılımların yönetiminden ve bu sunucular üzerinde yer alan, www, e-posta, listeci, haber grupları, yazılım paketleri (MARC, Mathematica, SPSS vb.), yazılım geliştirme dilleri (C, C++, Pascal, Fortran, Visual tools), etkileşimli kullanım (ftp, pop vb.) hizmetleri ile diğer idari uygulamaların (Kütüphane, Öğrenci İşleri, Personel Dairesi vb.), sunucu ve sistem yazılımları düzeyinde teknik desteğinin verilmesinden sorumludur.
Yöneticisi: Onur Koşar
e-posta: okosarmetu.edu.tr

Bilgi Güvenliği Birimi:
Misyonu:
 ODTÜ BİDB Bilgi Güvenliği Biriminin misyonu üniversite bilgi varlıklarının izinsiz ifsasi, kullanımı, değistirilmesi ve kaybını engellemeye calışarak ODTÜ stratejik hedeflerine ulaşılmasına destek olmaktır. Teknik ya da idari önleyici tedbirler alarak üniversitenin değerli bilgi kaynaklarının üzerinde bulunan bilgi guvenliği risklerini azaltmak ve alınan önlemlerin yetersiz kaldığı noktalarda etkili bir şekilde müdahade bulunmak Bilgi Güvenliği Biriminin birincil amacıdır.
Yöneticisi: İbrahim Çalışır
e-posta: icalisirmetu.edu.tr

İnsan Kaynakları Birimi:
Misyonu:
 BİDB'ye gereken insan gücünün temin edilmesinden ve varolan personelin verimliliğini sağlamak amacı ile insan kaynakları faaliyetlerinin planlanıp uygulanması ve yönetilmesinden sorumludur.
Yöneticisi: Melek Basmacı Top
e-posta: melekbmetu.edu.tr

İdari Destek Birimi:
Misyonu:
 BİDB Daire Başkanı'na ve personeline yönelik sekreterlik, personel özlük, içecek, evrak, temizlik vb. işlerin günlük olarak yürütülmesinden sorumludur. Sorumlu olduğu bu konularda ve içinde yer aldığı çalışmalarda, BİDB'deki diğer gruplarla olan koordinasyonu sağlar ve gerekli durumlarda BİDB adına, üniversite içi birimlere destek verir.

Bilişim Araştırma ve İletişim Birimi: BİDB’nin Üniversite birimleri ve kullanıcılar ile olan iletişiminde proaktif yaklaşımlarla etkin ve verimli bir bağ kurarak, etkin koordinasyon ile bilgi teknolojilerinin kullanımında, hizmetlerin tanıtılmasında, geridönüşlerin değerlendirilmesinde faaliyetlerde bulunmaktan sorumludur.
Yöneticisi: Öznur Soylu
e-posta: oznurcmetu.edu.tr